Juridische context

Syndroom van Down

Het Besluit van de Vlaamse Regering van 6 juli 1994 tot vaststelling van de totale investeringssubsidie en de bouwtechnische normen voor de voorzieningen voor de sociale integratie van personen met een handicap (1 juli 2007). Juriwel, art.2.

Klik hier om naar Juriwel te gaan

Syndroom van Münchhausen by proxy

Decreet houdende goedkeuring van het Verdrag inzake de Rechten van het Kind,
aangenomen te New York op 20 november 1989 (15/05/1991). Belgisch Staatsblad, 15750

Syndroom van Asperger

Besluit van de Vlaamse Regering houdende de wijziging van artikel 6 en 14 van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 juni 1998 tot regeling van de erkenning en de subsidiëring van de centra voor ontwikkelingsstoornissen (7 september 2012). Belgisch staatsblad, 66814

Klik hier om naar ht Belgisch staatsblad te gaan

Syndroom van Turner

Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten (15 juli 2008). Belgisch staatsblad, 2008022391

Klik hier om naar de website te gaan

Syndroom van Gilles de la Tourette

Er is een decreet voor gelijke kansen sinds 1 december 2003. Hiermee komen in alle Vlaamse basisscholen een 800-tal zorgbegeleiders voor kinderen met specifieke leer- en ontwikkelingsproblemen.

Syndroom van Horner

Vonnis van 12 december 2012
De deskundigen achten dit een belangrijke inconsistentie omdat uit dit nieuwe feit volgt dat de vernauwing van de pupil, passend bij het syndroom van Horner, al direct na de inspuiting is opgetreden. Het optreden van het syndroom van Horner kan dus niet het gevolg zijn geweest van tractieletsel, zoals prof. Booij stelt, omdat de operatie met de vermeende tractie op dat moment nog moest gaan plaatsvinden. De rechtbank stelt vast dat [gedaagde 1] in zijn verslag van 5 februari 2003 inderdaad niet heeft vermeld dat hij dit pupilverschil heeft gesignaleerd.

Klik hier om naar de pagina te gaan